Læringsstøttende aktiviteter

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med ferdigheter og fag gjennom læringsstøttende aktiviteter som fokuserer på regning, lesing, skriving og språk.

Hva er en læringsstøttende aktivitet:

       En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter

       En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål

       Gjennom læringsstøttende aktiviteter skal Aktivitetsskolen følge opp og videreføre satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen og innarbeide disse i aktivitetsskolens planer.

       De læringsstøttende aktivitetene skal være lystbetonte og preget av lek, og fungere som repetisjon, supplering og/eller "overlæring".

 

På AKS Korsvoll betyr dette:

Temadager og temauker: Eks. Matteuker, naturfagsuker, FN – dagen, English speaking day osv.

Gjelder også aktiviteter i ukeplanen som har fokus innenfor målområdene for eks. Biblioteksbesøk, spillaktiviteter, leksetid, osv.