Skolens handlingsplan mot mobbing


OLWEUS-programmet mot mobbing på Korsvoll skole


Høsten 2002 startet Korsvoll opp arbeidet med å bli en Dan Olweus – skole. Vi har en klar holdning om at det skal være ”null-toleranse” for mobbing på skolen. Skolen jobber kontinuerlig med med lærings- og klassemiljøet. Det vil årlig bli gjennomført en Olweusundersøkelse, som danner grunnlaget for hvordan skolen kan bli enda bedre i det forebyggende arbeidet. Fra og med skoleåret 2013-2014, vil undersøkelsen bli gjennomført på våren.

Ved å klikke på linkene under får du opp skolens tiltak for å skape et godt lærings- og skolemiljø, skolens handlingsplan mot mobbing, den gode inspeksjonen på Korsvoll skole og AKS og en oversikt over skolens fokusområder i Olweus-arbeidet:

 

Skolens tiltak for å skape et godt lærings- og skolemiljø


Skolens handlingsplan mot mobbing


Den gode inspeksjonen på Korsvoll skole og AKS


Året rundt med Dan Olweus

 

 


Mobbing er et sosialt, kulturelt og relasjonelt problem som kommer til uttrykk når mennesker er sammen eller skal lære seg å være sammen.Mobbing handler om å bli utstøtt, plaget og trakassert av noen som har en sterkere posisjon.

Definisjon på mobbing:
"Når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en annen som har vanskelig for å forsvare seg" (Dan Olweus)

Tre hovedkriterier:
•Negativ/"ondsinnet" atferd
•Gjentagelse over tid
•Ubalanse i faktisk eller opplevd styrkeforhold

 

 

God klasseledelse er nødvendig for å bygge gode miljøer hvor alle blir inkluderte og får venner. Arbeidet mot mobbing i skolen dreier seg om fire vesentlige forhold:
•Et godt forebyggende arbeid
•Systematisk arbeid for å avdekke mobbing
•Løse mobbesaker som oppstår
•Oppfølging av mobbeofre og mobbere.

 


Osloskolen skal være en mobbefri sone! Alle former for mobbing skal bekjempes. Enhver som føler seg utsatt for mobbing har krav på å bli hørt og bli tatt på alvor.

For å realisere denne målsettingen er det viktig at skolene arbeider systematisk, langsiktig og helhetlig. Analyse av resultatene fra blant annet elevundersøkelsen, brukerundersøkelsen og programmenes egne undersøkelser må ligge til grunn for tiltakene skolene utformer.

 

 

 

I henhold til Opplæringsloven §9a-3 som omhandler det psykososiale miljøet, har skolen plikt til å undersøke og informere ved mistanke eller melding om mobbing. Dersom det blir avdekket mobbing i etterkant av undersøkelsene, lager skolen i samarbeid med foresatte et vedtak.

 

 

Informasjonen nederst er hentet fra Osloskolens egne nettsider, og sier litt mer om hva Olweus er:

 


Olweusprogrammet mot mobbing og anti-sosial atferd

Olweusprogrammet er et program for å redusere mobbing og antisosial atferd i grunnskolen.  Programmet er utviklet av Dan Olweus, forsker ved Universitetet i Bergen.

 

Programmet har dokumentert svært gode resultater både i Norge og i andre land når det gjelder å redusere problemadferd og utvikle sosial kompetanse. Evalueringen av programmet viser at mobbingen er redusert med 30 - 50 %.

Programmet har en implementeringsperiode på 18 måneder hvor skolene får veiledning av en fast instruktør. I denne perioden jobber lærerne i samtalegrupper hvor de får nye kunnskaper om mobbing, utvikler tiltak på egen skole og lager egne planer, metoder og rutiner som reduserer mobbingen. Etter implementeringsperioden skal Olweusprogrammet være en del av skolenes ordinære drift. Skolene får oppfølging fra Oslo Olweusteam som kurser og veileder skolene på permanent basis.

Hovedmålsettinger:
•Forebygge mobbing
•Bevisstgjøre og engasjere elever og lærere i arbeidet mot mobbing
•Styrke læreren som leder
•Stoppe mobbingen
•Dokumentere resultatene

 


Årlig spørreundersøkelse
Som en del av Olweusprogrammet skal skolen gjennomføre en anonym kartlegging av mobbing blant elevene. Resultatene skal danne grunnlag for videre arbeid.

Kvalitetssikring og sertifisering
For å hjelpe skolene til å arbeide systematisk og målrettet og kontrollere at det blir utført etter intensjonen i programmet, får alle Olweusskolene en tilsynssamtale med Oslo Olweusteam i løpet av året. Samtalen skal ha form som en utviklingssamtale mellom skolens ledelse, skolens Olweuskoordinator og Olweusinstruktør.

Fokusområder:
•Planer, rutiner og dokumentasjon
•Inspeksjonssystemet
•Internkontroll
•Spørreundersøkelsen
•Møter og erfaringsdeling i personalet
•Kompetanseheving
•Regler og klassemøter med elevene
•Elevrådet
•Skole-hjemsamarbeid