Informasjonshefte

Velkommen til Aktivitetsskolen på Korsvoll skole. Her har vi samlet det vi mener er den viktigste informasjonen til dere fra oss.

Aktivitetsskolen er et tilbud om opphold utover skolens undervisningstid for barn i 1.-4. trinn og barn med nedsatt funksjonsevne i 5.-7-trinn. Det skal være en del av skolens helhetlig tilbud til elevene. Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena som støtter opp under skolens arbeid med barnas faglige, sosial og personlig utvikling. Vi ønsker å legge forholdene til rette for varierte, læringsstøttene aktiviteter og lek.

Vi fokuserer også på å fremme et godt sosialt miljø og skolens arbeid mot mobbing.

Våre aktiviteter følger de 5 målområdene i Rammeplanen for Aktivitetsskolen.

 

Leksehjelp;

 Det er leksehjelp på alle trinn. Det vil si at barna får et rom hvor de kan gjøre lekser, med en voksen fra AKS som påser at det er ro og hjelper de som trenger det.

 I 1. trinn følger vi anbefalingene fra lærerne, at leksene de får det første året, egner seg best å gjøres hjemme hvor dere foresatte kan følge opp barnet en til en.

 

Natur, teknikk og miljø;

 Turer i nærområdet hvor vi utforsker naturen rundt oss, lærer å bruke spikkekniv og klatretau. Om vinteren har vi diverse uteaktiviteter i vinterlandskapet

 Konstruksjonsleker med byggesett, Kapla, Plus Plus og Lego

 Vi resirkulerer papir og lærer å ta vare på naturen

 Vi har også en forskerperm med diverse eksperimenter

 

Fysisk aktivitet og lek;

 Vi satser mye på frilek med ball, hoppetau, sandkasse, klatrestativ, hvor barna kan utfolde seg

Om vinteren drar vi på aketurer, skøyter, har egne skikurs, osv.

 I ferieklubber drar vi på lengre turer

Vi bruker gymsalene på skolen, hvor barna har mulighet til å utfolde seg i flere idretter

Det pleier også å være tilbud om kurs i sjakk, fra Sjakklubben av 1911s ungdom

 

Kunst, kultur og kreativitet;

 I tillegg til de daglige aktivitetene som tegne, male, perle og plastelina lager vi ting av naturen, garn, stoff, papp, silkepapir osv for å lære litt om bruk av forskjellige materialer

 

Vi lager også jul og påskepynt og lærer litt om de norske tradisjonene.

 Vi leser bøker med barna og har bibliotek en gang i uka

 I ferieklubbene drar vi ofte på forskjellige museer

 

Mat og helse;

Barna får frukt og melk hver dag

I ferieklubbene koser vi oss med matlaging eller baking

Det er fokus på hygiene gjennom hele skoleåret

 

Vi har sambruk med skolen på alle rom og uteområder på skolen.

 

Kontaktinformasjon og baser

Vi har fem baser på Korsvoll AKS

Solstua 1.trinn 23 00 53 88

Baseleder: Aman Sangha amandi2111@osloskolen.no

Trollhulen 2.trinn 23 00 53 83

Baseleder: Barbara Moss barbar2901@osloskolen.no

Katta 3.trinn 23 00 53 81

Baseleder: Selvarany Thevathas selvar0212@osloskolen.no

Sofagrisene 4.trinn 23 00 53 82

Baseleder: Mirza Jakupovic mirza0806@osloskolen.no

Furua D. gruppa 23 00 53 86

Baseleder: Rita Foss rita1512@osloskolen.no

AKS-leder Pilar Henie 23 00 53 88

pilar.henie@ude.oslo.kommune.no

 

Åpningstider

Morgen AKS er på Katta, basen for 3.trinn kl.07.30-8.30

Fra skolen slutter til kl.16.45

Kl.16.30 skal alle barna som ikke er hentet gå til Katta basen, til stengetid kl.16.45.

Vi ber om respekt for våre åpningstider. Dersom det likevel skulle forekomme at barna hentes for sent, vil dette ved gjentatte ganger kunne medføre til oppsigelse av plassen.

Vi holder stengt juleaften, nyttårsaften, hele juli måned, samt alle helligdager.

 

Ferieklubb

Aktivitetsskolen holder åpnet fra kl.7.30 – 16.45 i alle skolens ferier og fridager.

Det sendes ut egen påmelding til slike dager, det er viktig at dere leverer inne fristen da det bemanning og program settes opp etter antall barn som kommer.

Leveres ikke påmeldingen, anser vi det som om barnet ikke kommer.

 

Beskjeder

Beskjeder fra foresatte til AKS skal alltid gis skriftlig. Det er viktig at vi får beskjed om permanent endring i avtaler vedrørende barnet. Det skal gis beskjed til AKS dersom det er endring i rutiner, ved henting av andre en foresatte, gå hjem selv, klokkeslett og lignende.

Barna uten skriftlig beskjed, vil ikke bli sendt avgårde fra AKS.

Når barna skal være med hverandre hjem, skal vi alltid ha beskjed fra foresatte til begge barna. Vi ønsker alle faste avtaler for henting/gå hjem sendes AKS til baseleder på e-post.

Enkelte beskjeder for alle baser på e-post til baseleder før kl.12.

 

Inn og utkryssing/ Henting på AKS

Morgenåpning er på Katta (basen for 3.trinn), vi åpner kl.7.30 og er der frem til kl. 8.15 da alle går ut for lek og oppstilling. Alle barna må krysse seg inn på morgen AKS frem til vi går ut.

Når barna er ferdige på skolen vil AKS ansatte komme til klasserommene.

Her ropes alle opp, og de barna som skal være på AKS krysses inn.

Når barna går hjem eller hentes, skal foresatte krysse barnet ut og gi beskjed til en voksen fra AKS. Dette er veldig viktig, slik at vi til enhver tid har oversikt over hvem som er på AKS.

Du må selv komme inn å hente barnet ditt, og ikke ringe for å be om at barnet blir sendt ut. Dette i første rekke av sikkerhetsmessige grunner, men også for å unngå å bruke så mye av kapasiteten på basen til telefonansvar… Alle barna må rydde etter seg når de blir hentet/går hjem.

(NB- AKS har ikke ansvaret for barna før og etter inn/utkryssing)

 

Dagsrytme og måltider

Etter innkryssing leker barna ute fram til ca. kl.14.15. Fem minutter før ringer vi inn, og alle barna går til klasserommene hvor vi spiser.

Vi øver på garderoberutinene og god håndhygiene, før vi har en hyggelig matstund der en voksen leser en bok eller har tavleleker.

Resten av dagen kan barna velge mellom frilek og organiserte aktiviteter inne eller ute.

Alle aktiviteter er frivillige, og barna velger selv hva de vil gjøre. Personalets rolle er å tilrettelegge for ulike aktiviteter, og å delta i leken når det ligger til rette for det.

Når klokken er 16.30 går alle barna som ikke er hentet/gått hjem, til Katta (3.trinns basen), for en rolig avslutning frem til kl.16.45 da AKS stenger.

 

Aktiviteter og kurs

Vi har forskjellige aktiviteter og kurs hver dag. Vi sender en ukeplan med alle aktiviteter og kurs sammen med ukebrevet fra skolen.

I henhold til Rammeplanen for Aktivitetsskolen, skal innholdet på AKS bære preg av aktiviteter i de 5 målområdene og læringsstøttende aktiviteter.

Informasjon og påmelding til kursene vil finnes fra høsten på vår hjemmeside https://korsvoll.osloskolen.no/ og kommer i forkant av kursene per e-post.

Kursene ledes av AKS sine ansatte. Kursene koster ikke noe utover det dere betaler for AKS.

 

Eksterne aktører

Her er samarbeidsavtalen mellom Aktivitetsskolen Korsvoll og eksterne aktører:

https://korsvoll.osloskolen.no/contentassets/c3575e0ffe9b432487d36b67a79aac13/samarbeidsavtale-aks-eksterne-aktorer.pdf

Påkledning

Det er foresattes ansvar at barna har klær til all slags vær! Personalet på AKS skal minne barna på at de skal ha på seg nok klær i forhold til været.

Alle barna benytter samme garderobeplassen som de gjør på skolen.

Her skal barna ha regntøy og skift, barna må ha innesko. Husk også å merke klærne. Gjenglemt tøy uten navn legges i gjenglemtrommet ved korpsrommet.

 

Telefonbruk

Om barna har med mobiltelefon på AKS, så må den være i sekken mens barna er på skolen/AKS.

Barna kan ta kontakt med de voksne på AKS/baseleder om de har behov for å kontakte dere foresatte, så hjelper vi dem med det.

Barna kan normalt ikke benytte AKS telefonen til å gjøre avtaler med foreldre og venner. Avtaler om å være med noen hjem osv. skal gjøres før AKS tiden, og vi må da få beskjed av foresatte før kl.12.

Ingen barn får gå hjem uten at vi har fått beskjed fra foresatte, om man ikke har fast avtale.

 

Hel og halvplass

Heldagsplass innebærer at plassen kan benyttes ubegrenset innenfor åpningstiden til AKS, også i ferieklubbene.

Halvdagsplass kan benyttes opptil 12 timer per uke. Hvordan dere vil benytte disse timene i uken, føres i erklæringen som leveres til baseleder i starten av skoleåret.

Denne tidsplanen er fast, er det endringer skal dette meldes skriftlig eller per e-post til baseleder.

I ferieukene tilsvarer det 2 hele dager (kan ikke spare opp dager eller timer på AKS fra andre uker/ferier).

Det er ikke mulig å betale for ekstra dager i ferie eller enkelttimer over 12 timer i uken.

Enkeltdager der skolen har stengt og AKS er åpent teller inn i de 12 timene per uke. For eksempel om barnet er 8 timer på AKS denne dagen, har det kun fire timer igjen resten av uken på AKS.

 

Oppsigelse og endring av plass

Endring av plass: Man kan søke om halvdagsplass to ganger per år.

Innen 1.mai med virkning fra 1.august, og 1.november med virkning fra 1.januar.

Sammen med søknaden leverer man en ny tidsplan for hvordan man vil fordele de 12 timene i uken. Skjema for endring av plass og erklæring finnes på hjemmesiden

https://korsvoll.osloskolen.no/aktivitetsskolen/aks-pa-korsvoll-skole/skjemaer/

Oppsigelse av plass må sendes skriftlig til leder for Aktivitetsskolen.

Det er en månedsoppsigelsestid fra og med den 1. i måneden, etter at du har levert oppsigelse. Sier du opp etter den 1. i måneden, blir oppsigelsestiden ut denne måneden og den neste.

Skjema for oppsigelse finnes på hjemmesiden

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/Oppsigelse%20av%20plass%20ved%20aktivitetsskolen.pdf