Hovedseksjon

Ulykkesforsikring for skoleelever

Forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet, dødsfall og behandlingsutgifter som følge av ulykkesskader. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket av en ytre begivenhet som ingen kunne ventes å forhindre.

Forsikringen dekker elevene i skoletiden og under deltakelse i andre aktiviteter som forsikringen omfatter, og på direkte reise/ vei til - fra skolen. Reise fra elevenes bopel til aktiviteter i skolens regi utenfor skolens område ved skoledagens begynnelse og fra slike aktiviteter utenfor skolens område til elevnes bopel ved skoledagens slutt inngår også i forsikringen. Forsikringen dekker elever som deltar på skolearrangementer utenfor skolens område.

Elever som er innmeldt i aktivitetsskolen, er omfattet av forsikringen under aktiviteter organisert av aktivitetsskolen.

For ikke å miste retten til erstatning under ulykkesforsikringen, skal krav meldes til Oslo Forsikring AS innen et år etter at skaden inntraff.

 

Mer info og skjema for å melde skade finner du her.