Hovedseksjon

Strategisk plan

På Korsvoll skole er det en innarbeidet praksis å ta natur og nærmiljø i bruk som læringsarena. Det gjenspeiles i vår visjon; "Grenseløs læring - i hodet, i hjertet, i beina". Vi skal vareta det hele mennesket i et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring. Våre elever skal føle seg trygge og ivaretatt. Våre elever skal få møte utfordringer på ulike arenaer hver dag.

Vi er opptatt av at vår undervisning skal inkludere alle, at den er aktiviserende og engasjerende, og at den fremmer læring. Vi er ikke opptatt av begrensninger, men tror på "grenseløs læring" og elevenes muligheter.

Vi ønsker å være en naturlig og viktig del av nærmiljøet vårt, og at elever, foreldre og ansatte er stolte av Korsvoll skole.

Skolen ønsker å fokusere på få tiltak. I 2022 vil vi bruke mye tid på å arbeide med læreplanen (LK20). Det har vært nødvendig å refokusere på overordnet del av lærerplanen og de grunnleggende prinsippene som skal ligge til grunn for fagplaner og undervisningen generelt. Vi har utarbeidet maler for lokale periodeplaner og vil videreutvikle disse slik at planene møter kravene og intensjonene i ny læreplan. 

Dette er et viktig arbeid som vil prege vårt arbeid med skoleutvikling de neste årene. 

I starten av skoleåret 21/22 rullet vi ut 1:1 læringbrett. Opplæring, erfaringsdeling og refleksjon om hensiktsmessig bruk av digitale verktø,y er høyt på agendaen og en del av vår strategiske plan.

Vi skal fortsatt ha fokus på elevenes rett til et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Vi vil fokusere på dette fra ulike vinkler, bl,a, ved å se nærmere på nyere kunnskap om stress og triggere. Våre klasserom skal være preget av en positiv, støttende, inkluderende og trygg klasseledelse som fremmer trivsel og god læringskultur. Vi viderefører ordningen med trivselsledere i friminutt. 

Strategisk plan