Strategisk plan

På Korsvoll skole er det en innarbeidet praksis å ta natur og nærmiljø i bruk som læringsarena. Det gjenspeiles i vår visjon; "Grenseløs læring - i hodet, i hjertet, i beina". Vi skal vareta det hele mennesket i et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring. Våre elever skal føle seg trygge og ivaretatt. Våre elever skal få møte utfordringer på ulike arenaer hver dag.

Vi er opptatt av at vår undervisning skal inkludere alle, at den er aktiviserende og engasjerende, og at den fremmer læring. Vi er ikke opptatt av begrensninger, men tror på "grenseløs læring" og elevenes muligheter.

Vi ønsker å være en naturlig og viktig del av nærmiljøet vårt, og at elever, foreldre og ansatte er stolte av Korsvoll skole.

 

Skolen ønsker å fokusere på få tiltak. Nye nasjonale læreplaner vil vil være vårt hovedfokus i 2021 og prege vårt arbeid med skoleutvikling de neste årene. Dette innebærer også at vi må tenke nytt om planlegging, gjennomføring og tilpasning av opplæringen.

Overordnet del reflekteres i større grad enn før i de enkelte fag og fagområder, noe som må få betydning for hvordan man utvikler profesjonsfellesskapet. Vi har utarbeidet maler for lokale periodeplaner og vil videreutvikle disse slik at planene møter kravene og intensjonene i ny læreplan. Vi skal vurdere våre læreverk/læremidler, primært i engelsk, for eventuelt å gjøre et bytte.

I løpet av våren 2021 har vi jobbet med planer for implementering av 1:1 læringbrett. Dette vil bli rullet ut høsten 2021.

Vi skal fortsatt ha fokus på elevenes rett til et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Vi vil fokusere på dette fra ulike vinkler, bl,a, ved å se nærmere på nyere mobbeteori og kunnskap. Våre klasserom skal være preget av en positiv, støttende, inkluderende og trygg klasseledelse som fremmer trivsel og god læringskultur. Vi viderfører ordningen med trivselsledere i friminutt. Vi har og skal ha en klar nulltoleranse ovenfor mobbing og krenkelser på vår skole.

Strategisk plan