Strategisk plan 2018

Korsvoll skole har lange tradisjoner for å ta natur og nærmiljø i bruk som læringsarena, noe som gjenspeiles i visjonen; "Grenseløs læring - i hodet, i hjertet, i beina". Vi skal vareta det hele mennesket og la elevene våre få møte utfordringer på ulike arenaer hver dag. Vi ønsker å være en naturlig del av nærmiljøet vårt, og at våre elever, foreldre og ansatte er stolte av skolen vår.

Skolens hovedsatsing er å ha god kvalitet på undervisningen og ivareta et godt skolemiljø for elevene våre. Dette preger vår hverdag, og vi jobber kontinuerlig for å opprettholde gode resultater på disse områdene. Mange av våre elever er skolefaglig flinke. Det er derfor viktig for oss at vi er flinke til å tilpasse opplæring og undervisning slik at den treffer alle elever, også de som sliter faglig eller sosialt.


Målområder:


1. Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet
Gjennom grundig analyse og oppfølging av elevenes resultater vil vi sette inn tidlige tiltak for elever som er på eller under bekymringsgrensen på f.eks. kartleggingsprøver. Lærerne på 1.-4.trinn skal delta i satsingen "Tenke mer, regne bedre". Skolen har utarbeidet en helhetlig lese- og skriveopplæringsplan som er integrert i all fag, slik at det er en rød tråd gjennom hele elevens lese- og skriveopplæring.

2. Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
Vi vil ha et særskilt fokus på dybdekompetanse. Det betyr at vi vil legge til rette for at lærerpersonalet er oppdatert og at vi får utnyttet den kompetansen som finnes i personalet på best mulig måte bl.a. i tverrfaglige prosjekter. Undervisning som fremmer dybdelæring vil være motiverende og øke elevenes forståelse for sin egen læringsprosess. Vi mener det vil gi elevene et bedre utbytte av undervisningen.

3. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv
For å motvirke manglende elevmotivasjon og mestringsopplevelse har vi "tilpasset opplæring" som et stadig tilbakevendende tema i lærerpersonalet. Vi tar bl.a. utgangspunkt i elevenes tilbakemelding i elevundersøkelsen. Vi jobber med å konkretisere hvordan tilpasset opplæring vil kunne arte seg i klasserommet. Vår ambisjon er at alle våre elever skal fullføre og bestå!

4. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing
Vi har og skal en klar nulltoleranse ovenfor mobbing og krenkelser på vår skole. Vi vil videreføre satsing på Olweusprogrammet som en hjelp i dette arbeidet. Våre klasserom skal være preget av en støttende og trygg klasseledelse som fremmer trivsel og god læringskultur