Strategisk plan

Korsvoll skole har lange tradisjoner for å ta natur og nærmiljø i bruk som læringsarena, noe som gjenspeiles i visjonen; "Grenseløs læring - i hodet, i hjertet, i beina". Vi skal vareta det hele mennesket og la elevene våre få møte utfordringer på ulike arenaer hver dag. Vi ønsker å være en naturlig del av nærmiljøet vårt, og at våre elever, foreldre og ansatte er stolte av skolen vår.

Skolens hovedsatsing

Skolens hovedsatsing er å ha god kvalitet på undervisningen og ivareta et godt skolemiljø for elevene våre. Dette preger vår hverdag, og vi jobber kontinuerlig for å opprettholde gode resultater på disse områdene. Mange av våre elever er skolefaglig flinke. Det er derfor viktig for oss at vi er flinke til å tilpasse opplæring og undervisning slik at den treffer alle elever, også de som sliter faglig eller sosialt.

Målområder 2019:

1. Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet
Gjennom grundig analyse og oppfølging av elevenes resultater, bl.a. kartleggingsprøver, vil vi sette inn tidlige tiltak for elever som er på eller under bekymringsgrensen. Dette forutsetter systematisk og godt faglig samarbeid mellom lærerne. Lærerne på 1.-4.trinn skal delta i satsingen "Tenke mer, regne bedre". Skolen har utarbeidet en helhetlig lese- og skriveopplæringsplan som er integrert i alle fag, slik at det er en rød tråd gjennom hele elevens lese- og skriveopplæring.

2. Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
Skolens læreplaner skal snart fornyes. Vi vil legge til rette for faglig oppdatering slik at vi er forberedt på sentrale elementer (for eksempel dybdelæring).

3. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv
For å motvirke manglende elevmotivasjon og mestringsopplevelse har vi "tilpasset opplæring" som et stadig tilbakevendende tema i lærerpersonalet. Vi tar bl.a. utgangspunkt i elevenes tilbakemelding i elevundersøkelsen. Vi jobber med å konkretisere hvordan tilpasset opplæring vil kunne arte seg i klasserommet. Vår ambisjon er at alle våre elever skal fullføre og bestå!

4. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep
Dette målet er skolens hovedsatsning dette året. Vi ønsker å revitalisere og skape et nytt engasjement i arbeidet for et trygt og godt læringsmiljø. Vi setter sammen en ny "faggruppe" som skal revidere planer og planlegge framdriften i arbeidet. Våre klasserom skal være preget av en positiv, støttende, inkluderende og trygg klasseledelse som fremmer trivsel og god læringskultur. Vi har og skal ha en klar nulltoleranse ovenfor mobbing og krenkelser på vår skole.