Hovedseksjon

Strategisk plan 2023

På Korsvoll skole er det en innarbeidet praksis å ta natur og nærmiljø i bruk som læringsarena. Det gjenspeiles i vår visjon "Grenseløs læring - i hodet, i hjertet, i beina". Vi skal vareta hele mennesket i et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring. Våre elever skal føle seg trygge og ivaretatt. Våre elever skal få møte utfordringer på ulike arenaer hver dag.

Vi er opptatt av fellesskapende didaktikk, at undervisningen skal inkludere alle, er aktiviserende og engasjerende. Vi er ikke opptatt av begrensninger, men tror på "grenseløs læring" og elevenes muligheter.

Vi ønsker å være en naturlig og viktig del av nærmiljøet vårt, og at elever, foreldre og ansatte er stolte av Korsvoll skole.

Skolen ønsker å fokusere på få tiltak. I 2023 vil vi bruke mye tid på å arbeide videre med læreplanen (LK20). Det er nødvendig å fokusere på overordnet del av lærerplanen og de grunnleggende prinsippene som skal ligge til grunn for fagplaner og undervisningen generelt. Vi har utarbeidet lokale fagplaner og vil videreutvikle disse. Planene skal være levende og møte kravene og intensjonene i LK20. 

Vi skal som alltid ha fokus på elevenes rett til et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Våre klasserom skal være preget av fellsskapende didaktikk, hvor positiv, støttende og inkluderende klasseledelse  fremmer trivsel og god læringskultur.