Strategisk plan

På Korsvoll skole er det en innarbeidet praksis å ta natur og nærmiljø i bruk som læringsarena. Det gjenspeiles i vår visjon; "Grenseløs læring - i hodet, i hjertet, i beina". Vi skal vareta det hele mennesket i et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring. Våre elever skal føle seg trygge og ivaretatt. Våre elever skal få møte utfordringer på ulike arenaer hver dag.

Vi er opptatt av at vår undervisning skal inkludere alle, at den er aktiviserende og engasjerende, og at den fremmer læring. Vi er ikke opptatt av begrensninger, men tror på "grenseløs læring" og elevenes muligheter.

Vi ønsker å være en naturlig og viktig del av nærmiljøet vårt, og at elever, foreldre og ansatte er stolte av Korsvoll skole.

Målområder i 2020:

1. Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet
Gjennom grundig analyse og oppfølging av elevenes resultater, bl.a. kartleggingsprøver, vil vi sette inn tidlige tiltak for elever som er på eller under bekymringsgrensen. Dette forutsetter systematisk og godt faglig samarbeid mellom lærerne. Vi har tilsatt flere leseveiledere og utvider vår "tidlig innsats"-satsing.

2. Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
Ny læreplan (LK20) iverksettes fra høsten 2020. Vårt hovedfokus i denne planperioden vil være å forberede oss så godt som mulig på dette. Det betyr at vi må sette oss godt inn i Ny Overordnet Del av lærerplanen og endringer i fagplanene. Vi bl.a. annet jobbe med nytt kompetansebegrep, nye kompetansemål og dybdelæring. Faggrupper i personalet skal fornye skolens læreplaner. Det er viktig for oss at vi rydder god plass til dette viktige arbeidet.

3. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv
I første halvdel av 2020 er vi inne i innsatsen "elevaktive læringsformer". Det innebærer utprøving av ulike metoder som fremmer involvering og aktivitet. Det vil være et bidrag til øke elevenes motivasjon og mestringsopplevelse. Vår ambisjon er at alle våre elever skal fullføre og bestå!

4. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep
Ved siden av implementering av ny læreplan, er "inkluderende læringsmiljø skolens hovedfokus dette året. Vi skal bl.a. sette oss bedre inn i kunnskapsgrunnlaget i "barnehjernevernet". Det gjør vi ved å sette oss inn i og prøve ut prinsipper og metoder som er beskrevet av Ross W. Greene. Vi skal også se på hvordan vi kan bruke ressursene som ""Link-Til-Livet" har publisert. Våre klasserom skal være preget av en positiv, støttende, inkluderende og trygg klasseledelse som fremmer trivsel og god læringskultur. Vi har og skal ha en klar nulltoleranse ovenfor mobbing og krenkelser på vår skole.