Hovedseksjon

Velkommen som skolestarter på Korsvoll skole 2023

 • Innskriving til skolen skjer som oftest i november-desember, året barnet fyller 5 år. - Invitasjonsbrev innskriving og innskrivingsskjema vil bli sendt
 • Vedtak om skoleplass gjøres i månedskifte april/mai.
 • I mai inviterer skolen til piknik.
 • Påmeldingsfrist for plass på Aktivitetsskolen er i april/mai, men kan også søkes på i etterkant
 • Mai/juni er det to førskoledager og et felles foreldremøte. Invitasjon vil bli sendt.

Les mer om skolestart her

 

Retningslinjer for innskriving, skolestart, skolebytte og prioritet av søknader:

Ut fra miljørettet helsevern, det fysiske arbeidsmiljøet og hva vi anser som pedagogisk forsvarlig kan Korsvoll skole ha maksimalt 84 elever på årstrinnet. Ut over det viser vi til Oslo kommunes retningslinjer for innskriving, skolestart, skolebytte og hvilken rekkefølge søknader gis prioritet.

Innskriving og skolestart

Skolestartere får tilsendt invitasjon til innskriving fra skolen de ut fra sin bostedsadresse tilhører, altså elevens nærskole. Innskrivning gjennomføres i desember, men dag og tid varierer fra skole til skole. Vedtak om skoleplass sendes ut i april/mai.

Her kan du se hvilken skole ditt barn tilhører.

Barnet må skrives inn ved nærskolen selv om:

 • du skal søke om utsatt skolestart
 • det søkes om opptak til spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole
 • familien planlegger flytting før skolestart i august
 • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn nærskolen


Skolebytte

For skolestartere kan baksiden av innskrivningsskjemaet benyttes for å søke om skolebytte. 

Les mer om skolebytte her.

Vi flytter til Oslo etter innskriving, hva skjer?

Om dere flytter til Oslo før barnet skal begynne på skole: Ta kontakt med skolen barnet tilhører ut fra deres nye adresse. Her kan du se hvilken skole ditt barn tilhører.

Hva skjer om skolen har for mange skolestartere?

Skolen har ansvar for å finne skoleplass til alle skolestartere som tilhører skolen. Dersom det er fullt vil noen få plass ved nærmeste skole med ledig plass.

Tidlig skolestart

Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om tidlig skolestart. Søknad sendes til skolen barnet hører til. Rektor sender deretter henvisning til PPT for en vurdering.

Utsatt skolestart

På baksiden av innskrivningsskjemaet kan du også søke om utsatt skolestart.

Slik søker du om skolebytte

Skolebytte ved skolestart

For skolestartere kan baksiden av innskrivningsskjemaet benyttes for å søke om skolebytte. Du vil få svar på søknaden i april/mai. Søker du etter dette tidspunktet må søknaden sendes direkte til skolen det ønskes bytte til.

Skolebytte for elever som har begynt på skolen

For å bytte skole må du sende et brev eller en e-post til skolen du ønsker at barnet ditt skal gå på.

Søknaden må inneholde:

 • navn og fødselsdato på elev
 • klassetrinn
 • hvilken skole eleven tilhører i dag
 • begrunnelse for ønske om skolebytte


Skolebytte for elever som skal starte på ungdomsskolen

Ved søknad om skolebytte før oppstart av 8. trinn vil du ikke få svar på søknaden før i april/mai. 

Skolebytte ved flytting til Oslo

Du må melde fra om flytting til skolen der eleven går. Skolen har da ansvaret for å melde flyttingen til tilhørende nærskole i Oslo. Foresatte skal likevel kontakte skolen hvor eleven skal begynne for å avtale oppmøte.

Om du flytter til Oslo fra utlandet og eleven ikke har gått på skole i Norge før flytting må du ta direkte kontakt med skolen eleven tilhører ut fra bostedsadresse. Nærskolen har da ansvaret for å finne plass for eleven. Enten ved egen skole eller ved nærmeste skole med ledig plass.

Rangering av søknader

Ved rangering av søknader gis prioritet til søknader som har sin årsak i:

 • om søker bor i nærhet av skolen.
 • søsken ved skolen.
 • trafikk- og sikkerhetsmessige forhold.
 • sosiale og/eller medisinske forhold.
 • ønske om at barnet skal komme i et nytt miljø.
 • søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset sitt/sine barns behov enn nærskolen.
 • praktiske hensyn; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage eller lignende.


Klage

Klage sendes til skolen du ønsker å bytte til innen 3 uker etter du har fått avslag på søknaden. Om skolen ikke endrer på avslaget videresendes klagen til Utdanningsadministrasjonen, som deretter sender klagen til Statsforvalteren for Oslo og Akershus for videre behandling.