Hovedseksjon

Elevrådet

Jenter arbeider på ipad
Elevråd

Alle skoler skal ha et elevråd, det er slått fast i opplæringsloven. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. I elevrådet sitter det noen representanter fra hver klasse fra 4.-7.klasse som har møter en gang i mnd.

Elevrådet på Korsvoll skole har også med seg rektor til å bistå dem i arbeidet. Elevrådet skal samle inn innspill og forslag fra de andre elevene, gjennom klasseråd. De skal også få informasjon fra rektor om regler, planer og økonomi. Elevrådet har ansvar for å bringe videre forslag fra elevene om ting som kan bli bedre på skolen, til lærere og ledelse på skolen.


Demokrati i skolen

Skolen skal fremme læring om demokrati, og skolen er selv blitt en stadig mer demokratisk arena. Opplæring gjennom demokratisk praksis handler om den forståelsen elever får av demokrati gjennom ulike former for medvirkning og flertallsavgjørelser, for eksempel i elevrådet. Elevrådet er elevenes demokratiske organ, hvor de skal nå fram med sine meninger. Skoleledelsen plikter å ta elevrådssaker på alvor.

Elevrådet er en viktig arena for å trene demokratiske prinsipper i praksis. De som engasjerer seg i elevrådsarbeid, får mange fine erfaringer som kan være nyttige senere i livet.


Hva gjør en elevrådsrepresentant?

Opplæringsloven krever at trinnene 5.-10. skal ha elevrepresentanter i elevrådet. Ved Korsvoll skole har vi også med elever fra 4. trinn. Representantene skal velges senest tre uker etter skolestart.

Elevrådsrepresentantene må både få og gi informasjon for å gjøre en god jobb. Representanten må snakke med andre elever om meninger og forslag de har, og må også få tid i klassen til å diskutere aktuelle saker for elevrådet. Representanten må bringe denne informasjonen videre til rektor og lærere, og må ta med seg informasjon tilbake til klassen om ting som er blitt besluttet og planer som er lagt.

 

Saker for elevrådet:

  • Skole og læringsmiljø
  • Utemiljø
  • Regler på skolen
  • Arbeid mot mobbing
  • Fysiske forhold
  • Aktivitetsdager
  • Renhold på skolen
  • Utflukter