Hovedseksjon

Digital læringsteknologi

Leser på ipad

Våren 2020 hadde noen klasser (daværende 1b, 2a, og 5b) et pilotprosjekt der elevene fikk 1:1 læringsbrett. Fra høsten 2020 ble prosjektet utvidet til 1:1 læringsbrettdekning på 1. trinn, 2. trinn, 3a, 4b og 6b. Vi har gjort flere nyttige erfaringer og har nå tatt et siste skritt slik at vi har 1:1 dekning på hele skolen.  

Hvorfor gjør vi dette?
Økt bruk av læringsteknologi kan blant annet gi bedre tilpasset opplæring og gi bedre undervisningsvariasjon. Teknologien kan gi nye muligheter for kreativ utfoldelse og samhandling mellom elever. Gjennom læringsteknologi ønsker vi å øke motivasjon for læring og bedre grunnleggende ferdigheter.

Den nye læreplanen (LK20) legger vekt på samarbeid, tverrfaglighet, kritisk tenkning, forståelse, kreativitet, dybdelæring, elevaktivitet og kommunikasjon. Bruk av læringsbrett vil være et viktig bidrag til dette.

Bruk av læringsteknologi i skolen har også en selvstendig verdi da elevene blir vant til å bruke tilsvarende teknologi som de møter i hjemmet og senere i arbeidslivet. Vi er også opptatt av at nettvett og digital dømmekraft skal være en del av elevenes digitale kompetanse.

Bruk av læringsteknologi skal ha elevenes læring som mål. Læringsteknologi i seg selv skaper ikke god læring, og en høy dekning av digitale enheter er ikke ensbetydende med økt læring. Det er i kombinasjon med digitalt kompetente lærere, god tilgang på digitale enheter og godt digitalt innhold at de gode læringsopplevelsene skapes. Vi bruker læringsbrett og læringsteknologi når det har en merverdi og er hensiktsmessig. Vi skal selvsagt fortsette med de undervisningskvalitetene vi er gode på fra før, f.eks. uteskole. Elevene skal fortsatt bruke blyant og papir.

1:1 dekningen er i tråd med felles strategier i Oslo kommune. Utdanningsetaten skriver (2020); "Teknologien legger til rette for flere og bedre muligheter for elevene til å jobbe med utforskning, problemløsning og dybdelæring for å oppnå en kompetanse i tråd med det utvidede kompetansebegrepet som beskrives i ny læreplan."